top of page

港澳區會各部門幹事及負責人

行政部

復臨佈道事工

潛在佈道事工

復臨信徒從業人員協會

兒童事工部

傳播部

教育部

長者事工部

家庭事工部

健康事工部

媒體事工部

傳道協會

祈禱事工

公眾事務及宗教自由部

文字佈道部

安息日學及個人佈道部

個人佈道部

香港時兆聖經函授學校

社會服務部

預言之靈

管家事工部

信託服務部

婦女事工部

青年事工部

bottom of page